;


  

 

indywidualizacja

     

Szkoła
Promująca Zdrowie


Strona główna


"Mały Mistrz"


Dni wolne


Patron szkoły


O Szkole


Plan lekcji


Nauczyciele


Uczniowie


Dokumenty


Osiągnięcia


Archiwum


Kontakt


 

 

 

Projekty

Konkursy  Galeria zdjęć "Ćwiczyć każdy może"

Ochrona danych osobowych RODO

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
W ŁAPSZACH WYŻNYCH
      Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) informujemy:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych, adres: ul. Świętego Floriana 51; 34-442 Łapsze Wyżne, tel: 18 26 597 66, e mail: spwyzne@lapszenizne.pl;

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) e-mail: nowator@nowator.edu.pl;

 3. Każdorazowo podczas przekazywania danych osobowych do Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych (np. przy składaniu wniosku) zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i nauczyciele tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;

 5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje kontrolujące Szkołę);

 6. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

 7. Zbierane dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów archiwizacji;

 8. Osoby, których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania;

 9. Osoby, których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące osób, których dane są przetwarzane nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

 11. W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia Państwa sprawy, o którą Państwo wnioskują.
   

 

   

     
 

 

http://www.6ciolatekwszkole.blogspot.com/

http://www.facebook.com/#!/pages/Sze%C5%9Bciolatek-w-szkole/317065358353478